Reštaurátorske práce na Kostole sv. Kataríny Alexandrijskej

 18.11.2017

V roku 2017 boli ukončené ďalšie reštaurátorské práce na Kostole sv. Kataríny Alexandrijskej v Kysaku z príspevku z grantového systému Ministerstva kultúry SR, ktoré prispelo vo výške 10.000 €. Spoluúčassť obce Kysak bola vo výške 640 €.

Doposiaľ realizované práce:

V rokoch 2014 a 2016 bol komplexne reštaurovaný interiér presbytéria. Po celoplošnom odstránení nevyhovujúcich sekundárnych vrstiev boli predmetom reštaurovania:

Fragmenty primárnej románskej omietkovej vrstvy a jej rekonštrukcia na plochách, kde zanikla, hlavne v soklovej časti a klenbe. Reštaurovanie pastofória a vstupu do sakrystie.

Rekonštrukcia štrbinového románskeho okna na južnej stene, otvorenie zaslepeného východného románskeho štrbinového okna na východnej stene a ich zasklenie.

Reštaurovanie fragmentov mladšej stredovekej maliarskej výzdoby na stenách presbytéria.

V roku 2015 boli odstránené nevyhovujúce, cementom pojené omietkové vrstvy zo zvislých stien lode. Paralelne s odstraňovaním sekudárnych vrstiev boli upevnené a konsolidované fragmenty primárnej románskej omietkovej vrstvy a mladšej stredovekej maliarskej výzdoby.

V roku 2017 boli odstránené nevyhovujúce sekundárne vrstvy z neskorenesančnej klenby lode s dekoratívnou maliarskou výzdobou. Boli upevnené uvoľnené plochy renesančnej vrstvy. Úbytky v hmote omietky boli doplnené do tvaru a textúry originálu.

Zámer na rok 2018:

Pri práci v lodi kostola bola nevyhnutná manipulácia s tu inštalovaným mobiliárom. Bočný Oltár sv. Kataríny bol reštaurovaný na prelome milénia.

Bočný Oltár Panny Márie z konca 17. stor. je však v havarijnom stave. Drevná hmota je silne deštruovaná drevokazným hmyzom a dá sa konštatovať, že lokálne ju drží len vrstva pôvodnej polychrómie spevnená sekundárnymi premaľbami. Každá ďalšia manipulácia je spojená s rizikom jeho poškodenia. Nevyhnutným sa preto javí jeho okamžité reštaurovanie.

V lodi kostola je zámerom ukončiť reštaurovanie renesančnej klenby s dekoratívnou maliarskou výzdobou.


1 2 3 4 5 6 7