Predaj hnuteľného majetku obce Kysak formou obchodnej verejnej súťaže

 13.03.2019

Oznámenie

Obec Kysak, so sídlom Kysak 146, 044 81 Kysak, IČO: 00 324 400, konajúca Ing. Ľubomírom Krajňákom, starostom obce (ďalej len „Obec Kysak“ alebo „Vyhlasovateľ“), podľa ust. § 9a ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a uznesenia obecného zastupiteľstva Obce Kysak č. 93 zo dňa 4. 2. 2019, týmto oznamuje, že

hnuteľný majetok - káblový distribučný systém Obce Kysak

určený na predaj, sa bude predávať formou obchodnej verejnej súťaže minimálne za kúpnu cenu vo výške 13.500,- EUR (slovom: trinásťtisícpäťsto eur a nula eurocentov).

Podmienky obchodnej verejnej súťaže sú zverejnené na:

  • internetovej stránke Obce Kysak – www.kysak.sk a
  • úradnej tabuli Obce Kysak.

V Kysaku, dňa 13.03. 2019,

Ing. Ľubomír Krajňák, starosta Obce Kysak

UKONČENÉ!


1 2 3 4 5 6 7 8