Výzva - „Kontajnerová zostava – 4 ks kontajnerov za účelom prevádzkovania šatní na športovom areáli“

 19.02.2020

Obec Kysak  ako verejný obstarávateľ podľa § 7 odsek 1 písmeno b) ZVO, si Vás dovoľuje osloviť s Výzvou na predloženie ponuky na predmet zákazky  „Kontajnerová zostava – 4 ks kontajnerov na prevádzkovanie šatní na športovom areáli“,  v rámci prieskumu trhu podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.