Zasadnutie Obecného zastupiteľstva 28.01.2021 - zrušené a presunuté.

 21.01.2021

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kysaku v termíne 28.01.2021 o 18:00 zrušené a presunuté.  

Program zastupiteľstva:

 1  Otvorenie zasadnutia a voľba návrhovej komisie, schválenie programu

  2  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného  kontrolóra obce Kysak na obdobie  I. polroka 2021

  3  Predaj parcely č. 455/7

  4  Plat hlavného kontrolóra obce

  5  Plat starostu obce

  7  Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku - Ľudmila n.o. 

  8  Žiadosť o podporu poskytovania sociálnych služieb v dennom stacionári St. Martin n.o.

  9  Dokumentácia pre územné rozhodnutie T-COM - žiadosť o vyjadrenie 

  10  Rozpočet obce Kysak na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023

  11  Rôzne

Prejednávané dokumenty vývesené: http://www.kysak.sk/-uradna-tabula

uznesenie