Zasadnutie Obecného zastupiteľstva 14.5.2018

 30.04.2018

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kysaku, ktoré sa bude konať dňa 14.05.2018  o  18:00  v zasadačke kultúrneho domu.

   Program:

1    Otvorenie zasadnutia a voľba návrhovej komisie, schválenie programu

2    Žiadosť o prenájom pozemku                                                                

3    Dodatok č.2 k VZN č.1/2012 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v pôsobnosti územnej  samosprávy obce

4    Žiadosť o spolufinancovanie k výzve z Ministerstva školstva SR na rekonštrukciu  telocvične

5    Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu obce Kysak za rok 2017

6   Záverečný účet Obce Kysak a rozpočtové hospodárenie za rok 2017

7    Ukončenie tvorby VZN - o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a  číslovaní pozemných stavieb v obci Kysak - schválenie návrhu názvov a zadanie spracovania projektu číslovania budov

8    Smernica č. 1/2010 - Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva

9    Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu Obce Kysak na nové volebné obdobie r. 2018 - 2022

10   Návrh na počet poslancov Obce Kysak na nové volebné obdobie r. 2018 – 2022

11   Rozpočtové opatrenie č. 2 na rok 2018

12   Informácia o aktuálny projektoch a výzvach.

Prejednávané dokumenty vývesené: http://www.kysak.sk/-uradna-tabula

uznesenie