Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kysaku dňa 25.10.2018

 19.10.2018

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kysaku, ktoré sa bude konať dňa 25.10.2018 o 18:00 v zasadačke kultúrneho domu.

   Program:

       1    Otvorenie zasadnutia a voľba návrhovej komisie, schválenie programu

       2    Dodatok č.1  k smernici o sťažnostiach                                                                                   

       3    Správa nezávislého audítora k konsolidovanej uzávierke obce Kysak za rok 2017

       4    Žiadosť o vyradenie odevov - Spevácky zbor Kysačanka                                                         

       5    Zmeny a doplnky UPN obce Kysak                                                                                        

       6    Ukončenie a vykonanie jednoduchých pozemkových úprav

       7    Bilancia za volebné obdobie 2014 - 2018

       8    Monitorovanie rozpočtu, rozpočtové opatrenie č. 4

       9   Rôzne

Prejednávané dokumenty vývesené: http://www.kysak.sk/-uradna-tabula

uznesenie