Zasadnutie ustanovujúceho Obecného zastupiteľstva v Kysaku dňa 22.11.2018

 19.11.2018

Pozývame Vás na zasadnutie ustanovujúceho Obecného zastupiteľstva v Kysaku, ktoré sa bude konať dňa 22.11.2018  o  18:00  v zasadačke kultúrneho domu.

Program

 1. Otvorenie zasadnutia doterajším starostom
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce predsedom miestnej volebnej komisie
 4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a prevzatie insígnií
 5. Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva
 6. Vystúpenie novozvoleného starostu
 7. Schválenie programu
 8. Určenie  zástupcu starostu
 9. Návrh na zriadenie obecnej rady
 10. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť OZ
 11. Návrh na zriadenie komisií a voľba ich predsedov
 12. Schválenie sobášiaceho
 13. Schválenie platu starostu obce
 14. Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve na parcelu č. 558/1
 15. Monitorovanie rozpočtu, rozpočtové opatrenie č. 5 na rok 2018

Prejednávané dokumenty vývesené: http://www.kysak.sk/-uradna-tabula

uznesenie