Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kysaku dňa 13.12.2018

 04.12.2018

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kysaku, ktoré sa bude konať dňa 13.12.2018 o 18:00 v zasadačke kultúrneho domu.

   Program zastupiteľstva:

                                                                                                                                                

       1    Otvorenie zasadnutia a voľba návrhovej komisie, schválenie programu

       2    Vložné od roku 2019 - Spoločný obecný úrad Beniakovce

       3    Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Kysak na I. polrok 2019 

       4    Rozpočet obce Kysak na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021

       5    Rada školy - kandidátka poslancov

Prejednávané dokumenty vývesené: http://www.kysak.sk/-uradna-tabula

uznesenie