Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kysaku dňa 4.2.2019

 29.01.2019

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kysaku, ktoré sa bude konať  dňa 04.02.2019 o 18:00  v zasadačke kultúrneho domu.

   Program

       1    Otvorenie zasadnutia a voľba návrhovej komisie, schválenie programu

       2    Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly za 2. polrok 2018 

       3    Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 

       4    Voľba členov komisie vzdelávania, kultúry a športu

       5    Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za rok 2018 - starosta obce

       6    Žiadosť o prenájom nebytových priestorov na prevádzkarni

       7    Odpredaj  hlavnej stanice a rozvodu káblového distribučného systému

       8    Rozpočtové opatrenie č. 1 na rok 2019

       9    Rôzne

Prejednávané dokumenty vývesené: http://www.kysak.sk/-uradna-tabula

uznesenie