Ťažba dreva v k.ú. Kysak

 24.03.2021

Vyjadrenia k ťažbe dreva v k.ú. Kysak

Po množstve podnetov od starostu obce, poslancov a občanov obce Kysak na Okresný úrad Košice-okolie a Ministerstvo ŽP SR, na rozsiahly výrub lesa pri našom cintoríne zverejňujeme súhrne vyjadrenia k tomuto výrubu:

Okresný úrad Košice okolie, Hroncová 13, Košice,  t.č. 055/6004 177 – povoľujúci orgán:

  • výrub je v poriadku, je realizovaný podľa schváleného hospodárskeho plánu, dielec č. 318,
  • nie je to holovýrub – medzi vyrúbanými stromami je množstvo mladých stromčekov, z ktorých sa les znovu obnoví.

Zelená linka Ministerstvo životného prostredia SR,   t.č. 0800 144 440 – podnety na neoprávnené výruby:

  • uzavrelo to ako obnovnú ťažbu  v súlade so zákonom a nebolo zistené porušenie zákona.

TOPFOREST Slovakia, s.r.o. , J. Kráľa 1023/86, Solčany,  t.č. 907 980 334 – majiteľ lesa:

Pre Lesný celok Lesy na LHC Sokoľ pre obhospodarovateľa TOPFOREST Slovakia, s.r.o. platí Program starostlivosti o lesy (PSL) na decénium pre roky 2019-2028. Uvedený PSL bol schválený Okresným úradom Košice, odbor opravných prostriedkov na úseku lesného hospodárstva. V PSL je plánovaná obnovná ťažba okrem iného aj v lesnom poraste 318/1, ktorého vek je stanovený na 105 rokov a plocha porastu je 16,75ha. Predpis ťažby: BUK – 1470m3, DUB – 670 m3, HB – 90 m3, maloplošný clonný rub v pásoch a skupinách.

V zmysle tohto predpisu obnovnej ťažby vykonal odborný lesný hospodár (OLH) Vladimír Vlčák vyznačenie vyššie uvedenej ťažby. Po jej vyznačení vydal súhlas na ťažbu č. 44225 na objem 681 m3.

Obec Kysak:

• nie je účastníkom konaní pri schvaľovaní hospodárskych plánov na lesných pozemkoch,

• nemá možnosť vyjadriť sa k nim a nie je informovaná o akýchkoľvek výruboch na lesných pozemkoch a nemá možnosť ich zastaviť.