Oznámenie zámeru prenajať majetok formou priameho nájmu

 15.05.2018

Oznámenie zámeru  č. 86/2018

Obec Kysak podľa ustanovenia § 9a ods. 5 v spojitosti s ustanovením § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňujeme týmto

zámer prenajať svoj majetok - časť parcely 559/1 formou priameho nájmu

vo vlastníctve obce Kysak, zapísanej na Katastrálnom úrade Košice – okolie  na LV č. 649, parcelné číslo 559/1, register KN-C.

Prílohy - prehlásenia potrebné k ponuke

UKONČENÉ!


1 2 3 4 5 6 7 8