Harmonogram zberu odpadu

Jedlé oleje sa budú v roku 2019 odvážať v týchto termínoch:

14.1.

28.3.

22.5.

19.7.

20.9.

18.11.

Nádoba na komunálny odpad a vrecia na separovaný zber musia byť sprístupnené
už o 6:30 v deň zberu!
Nádoba na komunálny odpad musí mať nalepenú červenú nálepku s aktuálnym rokom,
v opačnom prípade nebude vysypaná! 
Nálepku na smetné nádoby dostali iba majitelia, ktorí majú zaplatený poplatok
za komunálny odpad za predchádzajúci rok!Zásady separovaného zberu:
1. Zbierané komodity vykladajte pred bránu do 6:30 hod. v deň vývozu.
2. Zbieraná komodita môže byť umiestnená aj v iných ako plastových vreciach.
3. Vrecia nezaväzujte.
4. V deň vývozu sa zber môže uskutocniť aj vo večerných hodinách.

Papier a Tetrapak:
do vreca: noviny, časopisy, krabice z kartónu, škatuľové obaly od nápojov (džúsy, mlieko)
nevkladajte: papier špinavý a mastný, alobal, fólie, celofán, obaly z masla, z jogurtov a pod...

Sklo:
do vreca: prázdne sklenené flaše, črepy a úlomky tabuľového skla
nevkladajte: porcelán, zrkadlá, autosklo, drôtené sklo, žiarovky a žiarivky, sklo kombinované s iným materiálom

PET- flaše:
do vreca: plastové flaše od rôznych nápojov
nevkladajte: plastové flaše od olejov, tetrapak - škatulové obaly, bandasky, flaše od aviváži a pod...

Zmiešané plasty:
do vreca: fólie, sáčky, plastové flaše, prepravky, plastové stoličky, plastové hračky , fľaše od aviváži, obaly z jogutrov
nevkladajte: tetrapak - škatulové obaly, plastové flaše od olejov, podlahové krytiny, laminát

Elektronický odpad:
do vreca: biela a čierna technika, spínače, počítače, televízory, hi-fi tech.
nevykladajte: plynové spotrebiče

Pneumatiky:
pneumatiky do vonkajšieho priemeru 1 m

Zberný dvor:

Obec Kysak podľa zákona o obecnom zriadení ako i Zákona o odpadoch zriadila zberný dvor na zber komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu vznikajúceho na území Kysak v areáli drobnej prevádzkarne Kysak, vchod od potoka.