Riešenie migračných výziev v obci Kysak

 08.08.2023

Operačný program:    302000 - Integrovaný regionálny operačný program
Žiadateľ:                       Obec Kysak
Identifikátor (IČO):       00324400
Názov projektu:            Riešenie migračných výziev v obci Kysak
Kód výzvy:                      IROP-P09-scg1-2023-108
Kód žiadosti o NFP:    NFP302090DCW7

Celkové oprávnené výdavky projektu:    20 800,00 €
Požadovaná výška NFP:            20 800,00 €