Matrika

UZATVORETIE MANŽELSTVA

Snúbenci, ktorí majú záujem o uzavretie manželstva v meste Medzev civilnou formou, majú možnosť výberu úradne schválenej sobášnej miestnosti, alebo iného vhodného miesta v meste Medzev alebo v obciach Vyšný Medzev a Štós ( penzióny, záhrady…)
Termíny a vhodnosť navrhovaného obradného miesta je potrebné vždy konzultovať s Matričným úradom v Medzeve.

Potrebné doklady:

Slobodní:

 • rodné listy
 • platné občianske preukazy

Ovdovelí:

 • rodné listy
 • platné občianske preukazy
 • úmrtný list manžela(ky), alebo právoplatné rozhodnutie o dôkaze smrti, alebo vyhlásenie manžela(ky) za mŕtveho

Rozvedení:

 • rodné listy
 • platné občianske preukazy
 • právoplatné súdne rozhodnutie, ktorým bolo skoršie manželstvo rozvedené

Maloleté osoby (od 16 do 18 rokov) predkladajú tiež právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo.

Ak je jeden zo snúbencov cudzinec, je povinný predložiť úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady:

 • rodný list
 • doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva
 • doklad o štátnom občianstve
 • doklad o trvalom pobyte
 • potvrdenie o osobnom stave (slobodný/á, vdovec/a, rozvedený/á) – osobný stav musí byť uvedený konkrétne
 • úmrtný list zomretého manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva, ak ide o ovdoveného cudzinca
 • právoplatný rozsudok o rozvode manželstva (Osvedčenie podľa č. 39 nariadenia ES   č. 1347/ 2000 vo veci rozsudku v manž. veciach), ak je cudzinec, ktorý chce uzavrieť manželstvo, rozvedený
 • doklad, ktorým možno preukázať totožnosť
 • ak je ustanovená povinnosť predložiť rozsudok o rozvode manželstva vydaný súdom cudzieho štátu, možno ho pokladať za verejnú listinu iba vtedy, ak je uznaný podľa osobitného zákona; tým nie je dotknuté ustanovenie osobitného zákona o odpustení predloženia uvedených dokladov
 • všetky predložené doklady vyžadujú osvedčenie “Apostille” (ak s príslušným štátom nemá SR uzavretú “Zmluvu o právnej pomoci” alebo Dohovor…), alebo superlegalizáciu (osvedčenie Veľvyslanectvom SR v príslušnom štáte, ak štát nepristúpil k predmetnému Dohovoru..)
 • originál dokladu (nie fotokópiu!) vydaný príslušným úradom cudzieho štátu preložiť súdnym prekladateľom v SR!
 • cudzinec predloží čestné vyhlásenie, spísané u notára, že ovláda slovenský jazyk slovom aj písmom, v opačnom prípade je potrebné na sobášny obrad zabezpečiť súdneho tlmočníka
 • ak rodný list cudzinca neobsahuje údaje o jeho rodičoch, t. j. dátum a miesto narodenia, je potrebné predložiť sobášny list rodičov , alebo čestné vyhlásenie o chýbajúcich údajoch
 • osvedčenie o spôsobilosti na uzavretie manželstva platí šesť mesiacov, ak štát, ktorý ho vydáva, neobmedzí jeho platnosť
 • ak cudzí štát tento doklad nevydáva, predloží cudzinec potvrdenie o nevydávaní dokladu a zároveň spíše čestné vyhlásenie pred notárom, že je právne spôsobilý uzavrieť manželstvo

ÚMRTIE

Záležitosti súvisiace s úmrtím vybavuje matričný úrad podľa miesta úmrtia zomrelého.

Pozostalí predkladajú:

 • 3x list o prehliadke mŕtveho potvrdený prehliadajúcim lekárom
 • občiansky preukaz zomrelého, u maloletých deťoch (rodný list dieťaťa)
 • občiansky preukaz osoby, ktorá úmrtie vybavuje

Na matrike obdržíte:

 • úmrtný list
 • tlačivo Žiadosť o príspevok na pohreb
 • informácie o ďalšom postupe pri vybavovaní úmrtia
 • informácie o následnom zaslaní a oznámení o úmrtí jednotlivým úradom

VÝPIS RODNÉHO, SOBÁŠNEHO A ÚMRTNÉHO LISTU

Žiadosť je možné podať osobne na matričnom úrade, alebo písomnou formou.

OSOBNE:

 • platný občiansky preukaz alebo cestovný pas
 • doklad môže prevziať len osoba, ktorej sa zápis týka, alebo otec, matka, brat, sestra, deti, manžel, manželka, st. rodičia, opatrovníci – ak majú rozhodnutie súdu o zverení do opatery)
 • ak žiadateľ žiada matričný doklad rodinného príslušníka, musí vedieť jeho dátum narodenia, sobáša, alebo úmrtia a taktiež vedieť zdokladovať svoj príbuzenský pomer


PÍSOMNÁ ŽIADOSŤ:

Žiadateľ napíše krátku písomnú žiadosť (viď príloha) a vloží do obálky 5 € v hotovosti. Matričný doklad spolu s potvrdenkou o zaplatení bude obratom zaslaný späť.


Na matričnom úrade vybavíte :

 • Vydávanie výpisov z matriky a nazeranie do matriky
 • Vybavovanie matričných dokladov do osobitnej matriky
 • Spracovanie zmien v osobných údajoch občanov
 • Potvrdenia o prevzatí skoršieho priezviska po rozvode manželstva
 • Žiadosť o zápis do osobitnej matriky pri narodení, sobáši a úmrtí, ktoré nastalo v cudzine
 • Osvedčenie podpisov
 • Osvedčovanie fotokópii
 • Uznanie otcovstva