Zasadnutie Obecného zastupiteľstva 14.12.2017

 08.12.2017

Pozývame Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva v Kysaku, ktoré sa bude konať dňa 14.12.2017 o 18:00 v zasadačke kultúrneho domu.

Program zastupiteľstva:

       1    Otvorenie zasadnutia a voľba návrhovej komisie, schválenie programu

       2    Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kysak za uplynulých 6 mesiacov 2017 

       3    Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce  Kysak na I. polrok 2018

       4    Zmena druhu pozemku - miestne komunikácie - 222_14

       5    Rozpočet obce Kysak na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020

       6    Inventúra - menovanie inventarizačných komisií.

       7    Rôzne

Prejednávané dokumenty vývesené: http://www.kysak.sk/-uradna-tabula

uznesenie