Zasadnutie Obecného zastupiteľstva 21.8.2018

 06.08.2018

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kysaku, ktoré sa bude konať dňa 21.08.2018 o 18:00 v zasadačke kultúrneho domu.

Program

       1    Otvorenie zasadnutia a voľba návrhovej komisie, schválenie programu

       2    Návrh na udelenie ceny Košického samosprávneho kraja   

       3    Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kysak za l. polrok 2018 

       4    Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Kysak na II. polrok

       5    Žiadosť o odkúpenie pozemku   

       6    Rozpočtové opatrenie č. 3 na rok 2018

Prejednávané dokumenty vývesené: http://www.kysak.sk/-uradna-tabula

uznesenie