Výberové konanie na miesto učiteľky v MŠ Kysak

 23.07.2019

Výberové konanie na miesto učiteľky v MŠ Kysak

Materská škola Kysak

04481 Kysak

Týmto oznamujeme uchádzačom o zamestnanie, že

dňa 19.8.2019 o 09:00 hod.

sa uskutoční výberové konanie na miesto učiteľky Materskej školy Kysak

Kvalifikačné a iné predpoklady:

  • min. stredoškolské vzdelanie príslušného študijného odboru podľa zákona č. 17/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle jeho novely zákona č. 390/2011 Z.z. a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Ďalšie požiadavky do výberového konania:

  • Doklad o vzdelaní - overená fotokópia dokladu o vzdelaní
  • Profesijný životopis
  • Bezúhonnosť
  • Zdravotná spôsobilosť
  • Spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku

Žiadosť, profesijný životopis, telefonický kontakt, doklad o vzdelaní a iné zvýhodňujúce materiály s označením „UČITEĽKA MŠ KYSAK“ doručte najneskôr do 09.08.2019 na adresu:

Obecný úrad Kysak

044 81 Kysak 164

Výberové konanie sa uskutoční pohovorom v priestoroch materskej školy dňa 19.8.2019. Uchádzači budú telefonicky alebo písomne oboznámení o presnom čase pohovoru.


1 2 3 4 5 6 7 8