Školy

Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ Kysak

Obec Kysak má v rámci výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13, Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Špecifický cieľ: 2.2.2 – Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl schválený projekt, na ktorý získala podporu zo zdrojov Európskej únie a národných zdrojov a to prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP):

Názov projektu: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy Kysak

Kód projektu: 302021J953

Celkové oprávnené výdavky: 191 500,51 €

Výška NFP: 181 925,48 €

Začiatok realizácie projektu: 11/2020

Ukončenie realizácie projektu: 08/2021

Hlavný cieľ:

Zlepšenie kľúčových kompetencií a zlepšenie výsledkov v meraniach dosiahnutých vedomostí žiakov, podpora prírodovedného zamerania žiakov a prepojenie teoretického a praktického vzdelávania s potrebami trhu práce obstaraním odborných učební, zlepšením materiálno - technického vybavenia učební.

Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

www.irop.sk

Odkaz na webové sídlo RO:          www.mpsr.sk
Odkaz na webové sídlo SO:          www.vucke.sk
Odkaz na webové sídlo CKO:       www.partnerskadohoda.gov.sk


Výročné správy

Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ Kysak