VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy v Kysaku

 10.04.2019

Zriaďovateľ Obec Kysak

v y h l a s u j e

podľa ustanovenia § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

VÝBEROVÉ KONANIE

na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy v Kysaku


1 2 3 4 5 6 7 8