Zasadnutie Obecného zastupiteľstva 21.5.2020

 04.05.2020

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kysaku sa bude konať 21. 5. 2020 o 18:00 bez účasti verejnosti s priamym prenosom na infokanáli obce Kysak.

Program zastupiteľstva:

       1    Otvorenie zasadnutia a voľba návrhovej komisie, schválenie programu

       2    Udelenie čestného názvu základnej škole                                                                 

       3    Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kysak za lI. polrok 2019 

       4    Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Kysak na II. polrok 2020 

       5    Záverečný účet Obce Kysak za rok 2019

       6    Úver na na prestavbu 1. pavilónu ZŠ na MŠ

       7    Nájomné priestorov počas uzavretia prevádzok z dôvodu koronavírusu

Prejednávané dokumenty vývesené: http://www.kysak.sk/-uradna-tabula

uznesenie