Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kysaku dňa 20.6.2019

 17.06.2019

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kysaku, ktoré sa bude konať  dňa 20.06.2019 o 18:00 v zasadačke kultúrneho domu.

 Program zastupiteľstva:

  1. Otvorenie zasadnutia a voľba návrhovej komisie, schválenie programu
  2. Žiadosť o prenájom podperných bodov(stĺpov) obecného rozhlasu - M.S.Profi
  3. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu obce Kysak rok 2018
  4. Záverečný účet Obce Kysak za rok 2018 - Obec Kysak 
  5. Zmluva o zriadení vecného bremena k nehnuteľnosti - kanalizácia Močiare 
  6. Návrh plánu  kontrolnej činnosti na II. polrok 2019 - Balková Mária, PhDr.
  7. Návrh na úpravu finančného pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov. - Základná škola Kysak – dodatok č. 4 k VZN č.4/2019
  8. Rôzne

Prejednávané dokumenty vývesené: http://www.kysak.sk/-uradna-tabula

uznesenie