Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kysaku dňa 27.08.2019

 21.08.2019

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kysaku, ktoré sa bude konať  dňa 27.08.2019 o 18:00 v zasadačke kultúrneho domu.

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia a voľba návrhovej komisie, schválenie programu
 2. Žiadosť o prejednanie navrhnutej témy na stretnutí OZ Kysak - Futbalový klub, n.o.
 3. Žiadosť o navýšenie dotácie z rozpočtu obce Kysak pre Futbalový klub Kysak n.o.
 4. Žiadosť o prenájom priestoru na masérske služby                                                                   
 5. Žiadosť o vyradenie majetku 2019 Základnej školy Kysak                                                        
 6. Výzva EKS na zber odpadu
 7. Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce - Marják, Ferenci & Partners s.r.o.
 8. Rozpočtové opatrenie č. 3 na rok 2019
 9. Predĺženie nájmu zdravotného strediska - Poliklinika Terasa s.r.o.                                           
 10. Smernica o určení výšky depozitu pri porušení podmienok pre poskytnutie dotácie na podporu výchovy k stravovacím  návykom dieťaťa
 11. Odkúpenie parcely č. 608/5 - križovatka pod DS
 12. Odkúpenie parcely č. 162 - časť chodníka "Štepník" s vecným bremenom na kanalizáciu

Prejednávané dokumenty vývesené: http://www.kysak.sk/-uradna-tabula

uznesenie