Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kysaku dňa 1.10.2019

 30.09.2019

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kysaku, ktoré sa bude konať  dňa 01.10.2019  o  18:00  v zasadačke kultúrneho domu.

   Program

  1. Otvorenie zasadnutia a voľba návrhovej komisie, schválenie programu
  2. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kysak za 1. polrok 2019
  3. Dodatok č.4 k VZN č. 4/2009 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v základnej škole a školskom zariadení, ktorých zriaďovateľom je obec Kysak.
  4. Výberové konanie na zber odpadu
  5. Rozpočtové opatrenie č. 4 rozpočtu obce na rok 2019
  6. Rôzne

Prejednávané dokumenty vývesené: http://www.kysak.sk/-uradna-tabula

uznesenie