Voľby do NR SR v roku 2020

 01.03.2020

Výsledy volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 29.02.2020 v obci Kysak:

Počet voličov zapísaných v zozname voličov ..........................................1 213

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní .........................................   880

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa § 24 ......................................860

Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny ................................15

Počet platných odovzdaných hlasov ............................................................876


      Volebná účasť.................................................................................................72,5%

Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu, politické hnutie alebo koalíciu:

S l o v e n s k á ľ u d o v á s t r a n a A n d r e j a H l i n k u

č. 1

2

D O B R Á V O Ľ B A

č. 2

21

S l o b o d a a S o l i d a r i t a

č. 3

59

S M E R O D I N A

č. 4

100

S l o v e n s k é H n u tie O b r o dy

č. 5

-

Z A Ľ U D Í

č. 6

81

M Á M E T O H O D O S Ť !

č. 7

9

H l a s p r a v i c e

č. 8

-

S l o v e nsk á n á r odná s t r a n a

č. 9

23

D e m o k r a t i c k á s t r a n a

č. 1 0

4

O B Y Č A J N Í Ľ U D I A a n e z á v i s l é o s o b n o s t i ( O Ľ A N O ) , N O V A ,K r e s ť a n s k á ú n i a ( K Ú ) , Z M E N A Z D O L A

č. 1 1

268

K o a l í c i a P r o g r e s í v n e S l o v e n s k o a S P O L U - o b č i a n s k ad e m o k r a c i a

č. 1 2

43

S T A R O S T O V I A A N E Z Á V I S L Í K A N D I D Á T I

č. 1 3

-

9 9 % - o b č i a n s k y h l a s

č. 1 4

-

K r e s ť a n s k o d e m o k r a t i c k é h n u t i e

č. 1 5

51

S l o v e n s k á l i g a

č. 1 6

-

V L A S Ť

č. 1 7

27

M O S T - H Í D

č. 1 8

2

S M E R - s o c i á l n a d e m o k r a c i a

č. 1 9

109

S O L I D A R I T A - H n u t i e p r a c u j ú c e j c h u d o b y

č. 2 0

-

H L A S Ľ U D U

č. 2 1

1

M a g y a r K ö z ö s s é g i Ö s s z e f o g á s - M a ď a r s k á komunitná spolupatričnosť

č. 2 2

-

Práca slovenského národa

č. 2 3

1

Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko

č. 2 4

68

Socialisti . sk

č. 2 5

7