Zasadnutie Obecného zastupiteľstva 16.12.2019

 06.12.2019

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kysaku, ktoré sa bude konať 

dňa: 16.12.2019  o  18:00  v zasadačke kultúrneho domu.

Program

       1    Otvorenie zasadnutia a voľba návrhovej komisie, schválenie programu

       2    Spolufinancovanie schváleného cezhraničného projektu VIA CARPATIA

       3    Rozpočtové opatrenie č. 5 na rok 2019

       4    Rozpočet obce Kysak na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022

       5    Rôzne

Prejednávané dokumenty vývesené: http://www.kysak.sk/-uradna-tabula

uznesenie