Zasadnutie Obecného zastupiteľstva 10.2.2020

 05.02.2020

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kysaku, ktoré sa bude konať  10. 2. 2020 o 18:00 v zasadačke kultúrneho domu. 

Program zastupiteľstva:

       1    Otvorenie zasadnutia a voľba návrhovej komisie, schválenie programu

       2    Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2020 - Balková Mária, PhDr.                                  

       3    Návrh na vyradenie knižného fondu - Obec Kysak                                                                   

       4    Žiadosť o podporu poskytovania sociálnych služieb v dennom stacionári - St. Martin n.o.

       5    Smernica o vnútornom systéme preverovania oznámení v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. - Obec Kysak

       6    Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku na rekonštrukciu 1. pavilónu ZŠ Kysak

       7    Rozpočtové opatrenie č. 1 na rok 2020

       8    Rôzne

Prejednávané dokumenty vývesené: http://www.kysak.sk/-uradna-tabula

uznesenie