Výzva č. 184/20524 - Oznámenie zámeru na prenájom časti pozemku formou obchodnej verejnej súťaže

 16.04.2024

                                                                   Oznámenie zámeru

           Obec Kysak, so sídlom Kysak 146, 044 81 Kysak, IČO: 00 324 400, konajúca Ing. Ľubomírom Krajňákom, starostom obce (ďalej len „Obec Kysak“ alebo „Vyhlasovateľ“), podľa ust. § 9a ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a uznesenia obecného zastupiteľstva Obce Kysak  č. 127 / 17 / 2024 zo dňa 09.04.2024,

týmto oznamuje:

zverejnenie výzvy na prenájom časti pozemku parcelné číslo 365/1 o výmere 300 m2 za min. cenu 2 eur/m2 na dobu neurčitú, formou obchodnej verejnej súťaže.