Zberný dvor

ZBERNÝ DVOR  OBCE KYSAK

Prevádzkovateľ zberného dvora :  

Obec Kysak

Štatutárny zástupca:

Ing. Ľubomír Krajňák – starosta obce

Zberný dvor je určený výhradne pre osoby, ktoré majú trvalý alebo prechodný pobyt na území obce Kysak, ktoré sa zapojili do systému množstvového zberu komunálneho odpadu v Kysaku, ktoré zaplatili riadne a včas miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, čo musia osobne preukázať identifikačným dokladom preukazujúcim trvalý alebo prechodný pobyt v obci Kysak.

Prevádzkové dni a hodiny zberného dvora :

pondelok:

08:00 – 15:00

utorok

08:00 – 15:00

streda:

08:00 – 17:00

štvrtok:

08:00 – 15:00

piatok

08:00 – 12:00

sobota:  

09:00 – 11:00

Telefonické spojenie: 055/ 6991422, 7290591

Na zbernom dvore je možné uložiť nasledovné zložky komunálneho odpadu:

  1. veľkoobjemový odpad (nábytok, koberce, linoleá, sanita) - bezplatne
  2. stavebná suť, dlaždice a tehly, obklad, omietka, betón, murivo, nie sadrokartón - za miestny poplatok  0,5 EUR za 10 kg.
  3. textil - bezplatne
  4. sklo - bezplatne

Pri naplnení kapacity zberného dvora má právo poverená osoba pre daný deň alebo na dobu nevyhnutnú z prevádzkových dôvodov zberný dvor uzatvoriť.

Zberný dvor nie je určený pre odpad z podnikateľskej činnosti.

Nebude prevzatý odpad, ktorý je:

  • silne znečistený, rádioaktívny alebo obsahuje akékoľvek nebezpečné látky,
  • obsahuje látky a materiály, ktoré nie sú predmetom ukladania,
  • presahuje aktuálne kapacitné možnosti zberného dvora,
  • je nedôveryhodný – nepatrí návštevníkovi zberného dvora .

Návštevník zberného dvora je povinný ohlásiť sa na zbernom dvore, alebo na obecnom úrade, kde sa oboznámi s Prevádzkovým poriadkom zberného dvora, a preukáže sa potrebnými dokumentmi a riadiť sa pokynmi zamestnancov zberného dvora.

Zberný dvor je monitorovaný kamerovým systémom, nedodržanie prevádzkového poriadku a neoprávnené nakladanie s odpadmi  bude riešené v priestupkovom konaní!