Verejné obstarávanie

Aktuálne výberové konania

V zmysle zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) v podmienkach Obce Kysak je  verejný obstarávateľ definovaný v § 7, ods. 1), písm. b) zákona:

Názov: Obec Kysak
Sídlo: Obecný úrad Kysak 146, 044 81 Kysak
Zastúpený: Ing. Ľubomír Krajňák – starosta obce

IČO: 00324400
DIČ: 2021244841
Bankové spojenie: Prima banka a.s., Košice
Číslo účtu: 0406426001/5600
IBAN: SK60 5600 0000 0004 0642 6001

Web stránka: www.kysak.sk

Kontakt:
email: podatelna@kysak.sk
tel: +421 55 7290 591
Mobil: +421 905 837 036

Oznámenia o zadávaní zákaziek s nízkymi hodnotami v zmysle zákona o verejnom obstarávaní