Harmonogram zberu odpadu

Nádoba na komunálny odpad a vrecia na separovaný zber musia byť sprístupnené už o 6:30 v deň zberu!
Nádoba na komunálny odpad musí mať nalepenú nálepku Fúra s aktuálnym rokom, v opačnom prípade nebude vysypaná! 
Nálepku na smetné nádoby dostali iba majitelia, ktorí majú zaplatený poplatok za komunálny odpad za predchádzajúci rok!


Komunálny odpad:
Komunálny odpad, ktorý nie je umiestnený v odpadových nádobách a ani vo vreciach na to určených (s nadpisom FURA) nebude
vyvezený. Nádoby s odpadom a vrecia vykladajte pred bránu v deň vývozu do 6:30 hod. Zber sa môže uskutočniť aj vo večerných hodinách. Do nádob nepatrí biologický, stavebný a triedený odpad. Obec zabezpečuje triedený zber komunálneho odpadu len občanom - nie podnikateľským subjektom. Podnikateľské subjekty, ktoré chcú aby im bol vykonávaný triedený zber, musia mať uzavretú samostatnú zmluvu so spoločnosťou Fúra. Triedený zber sa vykonáva vrecovým spôsobom.

Jedlé oleje a tuky:
Patrí sem: použitý jedlý potravinársky olej, zbiera sa v plastových fľašiach s funkčným uzáverom. Zber je vykonávaný z jedného miesta, ktoré je určené obcou. Oleja sa zbierajú na základe oznámenia na OÚ.

Papier:

Zbiera sa papier označený rec. symbolom. Patria sem: noviny, časopisy, letáky, zošity, stlačené kartóny. Nezbiera sa: znečistený a mastný papier , fólie, celofán, obaly od masla, jogurtov, škatuľové obaly, obaly od vajec, alobal, hygienické vreckovky, kuchynské uTerky, servítky, knihy.

Kompozitné obaly - VKM (tetrapak):

Zbierajú sa nápojové kartóny označené rec. symbolom. Patria sem: čisté nápojové obaly od džúsu, mlieka, vína. Tetrapack sa zbiera do samostatného vreca aj keď sa zber vykonáva v 1 deň s papierom.

Sklo:
Zbiera sa sklo označené recykl. symbolom.
Patria sem: prázdne sklenené Oaše, tabuľové sklo - musí byť rozbité.
Nezbiera sa: porcelán, zrkadlá, autosklo, drôtené sklo, sklobetón, žiarovky a žiarivky, sklo kombinované s iným materálom, znečistené
sklo.

Zmiešané plasty a PET fľaše:
Zbiera sa plast označený recyklačným symbolom.
Patria sem: PET fľaše, fólie, igelitové obaly, plastové fľaše, prepravky, plastové stoličky, Oaše od aviváže , čisPacich prostriedkov a drogérie.
Nezbiera sa: tetrapak, plastové fľaše od motorových olejov, plienky, polystyrén, podlahové krytiny, laminát, matrace, hygienické potreby,
žalúzie, sifóny, rolety, plastové potrubia, hadice z vysávačov, špinavé fólie zo stavieb, plasty s prímesami iných materiálov, guma, tesnenia, kryty z neónov, polystyrén, bazény, sprchovacie kúty, autoplasty, nárazníky, plexisklo, lexan, strešná krytina.

Nebezpečný odpad:
Patria sem: batérie a akumulátory, žiarivky, rozpúšťadlá, absorbenty, filtračné materiály, olejové filtre, prevodové a mazacie oleje, farby, obaly obsahujúce zvyšky NL.NO sa odoberá len v pôvodnom balení a po preukázaní sa dokladom totožnosti.
Nezbiera sa: eternit , sklenená vata, polystyrén.

Elektro:
Zbiera sa: biela a čierna technika, spínače, počítače, televízory, hi-fi tech. Elektroodpad musí byť v celku s elektronickými časťami.
Nezbiera sa: vyhrievacie telesa s výmurovkou plynové spotrebiče, paraboly.

Kovové obaly:

Zbierajú sa: konzervy bez zvyškov jedla, plechovky od alko a nealko nápojov, kovové obaly. Zbierajú sa do samostatného vreca aj keď sa
zber vykonáva spolu s kovovými obalmi.
Nezbiera sa: alobal, kovové obaly kombinované s iným materiálom,
obaly od liekov, viečka z jogurtov, obaly znečistené nebezpečnými
látkami od farieb,lepidla,olejov, sprejov, hrnce, plePvo.

Pneumatiky:
pneumatiky do vonkajšieho priemeru 1 m

Zberný dvor:

Obec Kysak podľa zákona o obecnom zriadení ako i Zákona o odpadoch zriadila zberný dvor na zber komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu vznikajúceho na území Kysak v areáli drobnej prevádzkarne Kysak, vchod od potoka.

Poplatok za Drobný stavebný odpad je 0,5 € za 10 kg