Úradná tabuľa

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 89)
Názov Popis Dátum
Adaptačná stratégia na dôsledky zmeny klímy v Košickom kraji zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu 12.06.2024
Stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky Košického kraja 2022-2024-2030 zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu 12.06.2024
Záverečný účet obce Kysak za rok 2023 návrh 07.06.2024
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kysak na II. polrok 2024 návrh na OZ 28.05.2024
Stgavebné povolenie „Kysak Brezie - rozšírenie NN“ Verejná vyhláška 16.05.2024
Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre aglomeráciu Košice a zónu Košický kraj zaslanie oznámenia o strategickom dokumente 14.05.2024
Integrovaná územná stratégia KSK 2022-2030 14.05.2024
PHSR KSK roky 2023 - 2027 14.05.2024
Oznámenie o začatí územného konania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. Výstavba cyklistickej dráhy PUMPTRACK 14.05.2024
Dodatok č.2 k VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kysak - 10.05.2024
Generované portálom Uradne.sk
Úradná tabuľa - archív