O obci

Kysak dnes

V súčasnosti žije v obci Kysak 1361 obyvateľov v 380 rodinných domoch a 5 bytovkách. Z toho je 689 mužov a 672 žien. V obci je 65 % obyvateľov rímsko-katolíckehop vyznania, 21 % evanjelikov a 14% ostatných vierovyznaní.

Rímsko-katolícki veriaci si z vlastných prostriedkov postavili nový Kostol s 500 miestami pri starom kostole. Zamestnanosť je v porovnaní s celookresným priemerom dobrá, nezamestnaní tvoria 4% aktívneho obyvateľstva.
V obci je 20 podnikateľských subjektov. Najväčšie sú Výrobňa prefabrikátov Inžinierskych stavieb a železničná stanica. Ostatní podnikatelia sú zameraní na obchodnú činnosť a prácu v lese.

Čierna hora

Čierna hora je pohorie, ktoré sa tiahne okolo Kysaku. Tvorí hranicu so Slovenským rudohorím.
Z východu je ohraničené Košickou kotlinou, zo severu Šarišskou vrchovinou a na severozápade Braniskom.
Skladá sa z 3 častí :
Pokryvy, Bujanovské vrchy, Hornádske predhorie - sem patrí aj Kysak.

Pohľadnice obce:

Leták o obci: