Kontakty

Toto webové sídlo www.kysak.sk spravuje Obec Kysak a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu: 
Obec Kysak
Obecný úrad Kysak 146
044 81 Kysak
IČO: 00324400
DIČ: 2021244841
Bankové spojenie:    Prima banka, a.s., Košice
IBAN:  SK60 5600 0000 0004 0642 6001

Telefón: +421 55 729 05 91
Fax: +421 55 699 14 22
web: www.kysak.sk

Všeobecné informácie: info@kysak.sk
Podateľňa: podatelna@kysak.sk
Starosta Ing. Ľubomír Krajňák: starosta@kysak.sk
Informácie o napĺňaní webového sídla: webmaster@kysak.sk

Technický prevádzkovateľ:

webex.sk
Ostrovkého 2 
040 01 Košice
www.webex.sk

Kompetencie:
Obec Kysak je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre Obec Kysak je zriadený na Spoločnom obecnom úrade Beniakovce so sídlom na Kmeťovej 20, 040 01 Košice.


Úradné hodiny obecného úradu v Kysaku:

Pondelok 8:00 - 12:00
Utorok 8:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Streda 13:00 - 18:00
Štvrtok 8:00 - 12:00
Piatok nestránkový


dane a poplatky:

Lenka Sokolová, lenka.sokolova@kysak.sk

ekonóm:

Mgr. Zuzana Diškantová, zuzana.diskantova@kysak.sk


Kysacká matrika:

matrikárka, register obyvateľstva: Ing. Mária Mašlejová, maria.maslejova@kysak.sk

Utorok 8:00-15:45
Štvrtok 8:00-12:15


Kysacká knižnica:

Lenka Sokolová, lenka.sokolova@kysak.sk

Pondelok 9:00 - 11:00
Utorok 13:00 - 16:00
Streda 13:00 - 18:00
Štvrtok 9:00 - 11:00
Piatok zatvorená


Mapa obce