Oznámenie zámeru - prenájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa - parcela 608/51

 20.05.2021