Oznámenie zámeru č. 166/2023 - obchodná verejná súťaž na prenájom časti parcely

 21.06.2023

Oznámenie zámeru

 Obec Kysak, so sídlom Kysak 146, 044 81 Kysak, IČO: 00 324 400, konajúca Ing. Ľubomírom Krajňákom, starostom obce (ďalej len „Obec Kysak“ alebo „Vyhlasovateľ“), podľa ust. § 9a ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a uznesenia obecného zastupiteľstva Obce Kysak

 č. 120 / 26 / 2023 zo dňa 20.06.2023, týmto oznamuje:

vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom časti parcely č. 559/1, register KN-C, katastrálne

územie Kysak, zastavané plochy a nádvoria v okolí bytovky s. č. 269 o výmere 16 m2.

Podmienky obchodnej verejnej súťaže sú zverejnené na:

-  internetovej stránke Obce Kysak – www.kysak.sk a

- úradnej tabuli Obce Kysak.

  V Kysaku, dňa: 21.06.2023

                                                                                                                        Ing. Ľubomír Krajňák

                                                                                                                                     starosta