Zasadnutie Obecného zastupiteľstva 19.9.2023

 12.09.2023

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kysaku, ktoré sa bude konať 

dňa 19.09.2023  o  18:00  v zasadačke kultúrneho domu.

Program zastupiteľstva:

1  Otvorenie zasadnutia a voľba návrhovej komisie, schválenie programu

2  Návrh na úpravu poplatku za réžiu v školskej jedálni v školskom roku 2023/2024

3  Správa nezávislého audítora za rok 2022 

4  Správa z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kysak za 1. polrok 2023

5  Žiadosť o zriadenie pamätného miesta

6  Ustanovenie podrobností o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce Kysak

7  Žiadosť o kúpu pozemku vo vlastníctve obce 

8  Žiadosť o vyradenie majetku - Základná škola Kysak

9  Žiadosť o prevod objektu "Verejné osvetlenie" do majetku obce postaveného v rámci   stavby IBV    Kysak-4 RD

10  Rôzne

11  Monitorovanie rozpočtu a rozpočtové opatrenie č. 5 na rok 2023

Prejednávané dokumenty vývesené: http://www.kysak.sk/-uradna-tabula

uznesenie