Zasadnutie Obecného zastupiteľstva 09.05.2024

 02.05.2024

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kysaku, ktoré sa bude konať  dňa 09.05.2024  o  18:00  v zasadačke kultúrneho domu.

   Program zastupiteľstva:

1    Otvorenie zasadnutia a voľba návrhovej komisie, schválenie programu

2    Dodatok č.3 k VZN č. 1/2012 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v pôsobnosti územnej samosprávy obce Kysak

3    Dodatok č.2 k VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kysak

4    VZN č. 1/2024 o určení výšky úhrady nákladov, miesta a podmienok na zabezpečenie sobášnych obradov v matričnom obvode
obce Kysak

5    Obchodná verejná súťaž - prenájom časti parcely 365/1 - vyhodnotenie

Prejednávané dokumenty vývesené: http://www.kysak.sk/-uradna-tabula

uznesenie