Zasadnutie Obecného zastupiteľstva 26.11.2020

 23.11.2020

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kysaku, ktoré sa bude konať 26.11.2020  o  18:00  v zasadačke kultúrneho domu.

   Program

       1    Otvorenie zasadnutia a voľba návrhovej komisie, schválenie programu

       2    Zmluva o zriadení vecného bremena - Východoslovenská distribučná, a.s.     

       3    Žiadosť o postúpenie nájmu - LOREX MEDICAL s.r.o.  

       4    Žiadosť o jednorázovú finančnú dávku                                

       5    Predaj parcely č. 455/7 

       6    Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Kysak

       7    Rozpočtové opatrenie č. 4 na rok 2020

       8    Návrh na vyradenie majetku 2020 - Základná škola Kysak

Prejednávané dokumenty vývesené: http://www.kysak.sk/-uradna-tabula

uznesenie

Vstup s ochranným rúškom, dezinfekcia rúk a vzdialenosť 2 metre!