Zasadnutie Obecného zastupiteľstva 11.02.2021

 05.02.2021

Neverejné (s videozáznamom) zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kysaku sa bude konať dňa 11.02.2021 o 18:00 v zasadačke kultúrneho domu.

   Program zastupiteľstva:

       1    Otvorenie zasadnutia a voľba návrhovej komisie, schválenie programu

       2    Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného  kontrolóra obce Kysak na obdobie I. polroka 2021

       3    Predaj parcely č. 455/7

       4    Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena                                                           

       5    Dokumentácia pre územné rozhodnutie T-COM - žiadosť o vyjadrenie                                     

       6    Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku - Ľudmila n.o.                                                      

       7    Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku - Arcidiecézna charita Košice                                

       8    Žiadosť o podporu poskytovania sociálnych služieb v dennom stacionári St. Martin n.o.

      10   Plat hlavného kontrolóra obce

      11   Plat starostu obce

      12   Rozpočet obce Kysak na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023

      13   Rôzne

Prejednávané dokumenty vývesené: http://www.kysak.sk/-uradna-tabula

uznesenie