Zasadnutie Obecného zastupiteľstva 11.05.2021

 04.05.2021

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kysaku, ktoré sa bude konať 

dňa 11.05.2021  o  18:00  v zasadačke kultúrneho domu.

Program zastupiteľstva:

       1    Otvorenie zasadnutia a voľba návrhovej komisie, schválenie programu

       2    Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kysak za II. polrok 2020          

       3    Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných  funkcionárov - Krajňák Ľubomír Ing.

       4    Vecné bremeno VSD

       5    Žiadosť o prenájom pozemku na umiestnie kontajnera na zdieľanie lodí pre projekt  REJOICE

       6    Záverečný účet obce Kysak za rok 2020

       7    Obchodná verejná súťaž - prenájom kaderníctva na drobnej prevádzkarni

       8    Obchodná verejná súťaž - predaj časti parcely 408/33

       9    Obchodná verejná súťaž - prenájom časti parcely 408/33

      10   Obchodná verejná súťaž -  prenájom budovy  č.p. 148

      11   Zmeny a doplnky UPN obce Kysak

      12   Výstavba vn a nn na IBV Skalica

      13   Rôzne

Prejednávané dokumenty vývesené: http://www.kysak.sk/-uradna-tabula

uznesenie