Zasadnutie Obecného zastupiteľstva 07.09.2021

 31.08.2021

Neverejné (s videozáznamom) zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kysaku sa uskutoční dňa 07.09.2021  o  18:00.

Program:

       1    Otvorenie zasadnutia a voľba návrhovej komisie, schválenie programu

       2    Nájomná zmluva  - prenájom časti parcely 559/1

       3    Nájomná zmluva  - prenájom časti parcely 608/51

       4    Kúpna zmluva - predaj časti parcely 608/50

       5    Správa nezávislého audítora k konsolidovanej uzávierke obce Kysak za rok 2020

       6    Jednorazová finančná dávka

       7    Jednorazová finančná dávka

       8    Rozpočtové opatrenie č. 2 na rok 2021

Prejednávané dokumenty vývesené: http://www.kysak.sk/-uradna-tabula

uznesenie