Zasadnutie Obecného zastupiteľstva 25.11.2021

 22.11.2021

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa uskutoční dňa 25.11.2021 o 18:00 s priamym prenosom na infokanáli obce a videozáznamom.

   Program zastupiteľstva:

       1    Otvorenie zasadnutia a voľba návrhovej komisie, schválenie programu

       2    Žiadosť o odpustenie poplatku za prenájom telocvične

       3    Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

       4    Osobitný zreteľ - prenájom plochy pre Z- box

       5    Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2015 - o poplatku za komunálne odpady a drobné

            stavebné odpady

       6    Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2016 - o miestnej dani z nehnuteľností

       7    Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2012 - o miestnej dani za psa

       8    VZN č. č. 1/2021 - o poskytovaní jednorazovej sociálnej pomoci obyvateľom obce

Prejednávané dokumenty vývesené: http://www.kysak.sk/-uradna-tabula

uznesenie