Zasadnutie Obecného zastupiteľstva 01.02.2022

 26.01.2022

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa uskutoční dňa 01.02.2022 o 18:00 s priamym prenosom na infokanáli obce a videozáznamom.

   Program zastupiteľstva:

       1    Otvorenie zasadnutia a voľba návrhovej komisie, schválenie programu

       2    Žiadosť o podporu poskytovania sociálnych služieb v dennom stacionári                  

       3    Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných  funkcionárov

       4    Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy (kúpnej zmluvy)                                                   

       5    Rozpočtové opatrenie č. 1 na rok 2022

Prejednávané dokumenty vývesené: http://www.kysak.sk/-uradna-tabula

uznesenie