Zasadnutie Obecného zastupiteľstva 05.04.2022

 01.04.2022

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa uskutoční dňa 05.04.2022 o 18:00 v zasadačke kultúrneho domu s priamym prenosom na infokanáli obce a videozáznamom.

Program zastupiteľstva:

  1  Otvorenie zasadnutia a voľba návrhovej komisie, schválenie programu

  2  Správa z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kysak za ll. polrok 2021

  3  Žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky sociálnej pomoci 

  4  Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku 

  5  Žiadosť neverejného poskytovateľa sociálnej služby o finančný príspevok na prevádzku     poskytovania sociálnej služby

  6  Darovacia zmluva na vybavenie núdzového ubytovania

  7  Žiadosť o príspevok na rekonštrukciu obecnej posilňovne 

  8  Rozpočtové opatrenie č. 2 na rok 2022

Prejednávané dokumenty vývesené: http://www.kysak.sk/-uradna-tabula

uznesenie