Zasadnutie Obecného zastupiteľstva 19.07.2022

 12.07.2022

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa uskutoční dňa 05.04.2022 o 18:00 v zasadačke kultúrneho domu s priamym prenosom na infokanáli obce a videozáznamom.

Program zastupiteľstva:

  1  Otvorenie zasadnutia a voľba návrhovej komisie, schválenie programu

  2  Návrh počtu poslancov Obce Kysak na nové volebné obdobie r. 2022 – 2026

  3  Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu Obce Kysak na nové volebné obdobie r. 2022 - 2026

  4    Žiadosť o odchodné - Základná škola Kysak                                                              

  5    Rozpočtové opatrenie č. 4 na rok 2022

Prejednávané dokumenty vývesené: http://www.kysak.sk/-uradna-tabula