Verejné prerokovanie modernizácie trate Kysak - Veľká Lodina

 07.09.2022

Pozvánka na verejné prerokovanie

Obec Kysak oznamuje fyzickým osobám (verejnosti), právnickým osobám a štátnym orgánom, že verejné prerokovanie navrhovanej činnosti: „Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice,  úsek trate Krompachy (mimo) – Kysak“ sa podľa § 34 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov uskutoční dňa:

28.9.2022 (streda) od 17,00 hod

v zasadacej miestnosti obecného úradu Kysak

Obecný úrad Kysak 146, 044 81 Kysak

Verejné prerokovanie sa organizuje v spolupráci s navrhovateľom tejto činnosti Železnice Slovenskej republiky a spracovateľom správy o hodnotení spoločnosťou REMING CONSULT a.s.

Dokumentácia na pripomienkovanie je zverejnená na:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/modernizacia-zeleznicnej-trate-zilina-kosice-usek-trate-krompachy-mimo-1