Zasadnutie Obecného zastupiteľstva 20.09.2022

 09.09.2022

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kysaku, ktoré sa bude konať dňa:

20.09.2022  o  18:00  v zasadačke kultúrneho domu.

Program zastupiteľstva:

       1    Otvorenie zasadnutia a voľba návrhovej komisie, schválenie programu

       2    Žiadosť o odkúpenie pozemku        

       3    Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kysak za I. polrok 2022

       4    Rozpočtové opatrenie č. 5 obce Kysak na rok 2022

       5    Rôzne

Prejednávané dokumenty vývesené: http://www.kysak.sk/-uradna-tabula

uznesenie