Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kysaku 22.11.2022

 11.11.2022

Pozývame Vás na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kysaku, ktoré sa bude konať 

dňa 22.11.2022  o  18:00  v zasadačke kultúrneho domu.

Program zastupiteľstva:

       1    Otvorenie zasadnutia doterajším starostom

       2    Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

       3    Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce predsedom miestnej volebnej komisie

       4    Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a prevzatie insígnií

       5    Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva

       6    Vystúpenie novozvoleného starostu

       7    Schválenie programu

       8    Určenie zástupcu starostu

       9    Návrh na zriadenie obecnej rady

      10   Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť obecné zastupiteľstvo

      11   Návrh na zriadenie komisií a voľba ich predsedov

      12   Schválenie sobášiaceho

      13   Schválenie platu starostu obce

      14   Rada školy - kandidátka poslancov

      15   Nájomná zmluva  - prenájom časti budovy č. 147 obchodnou verejnou súťažou

Prejednávané dokumenty vývesené: http://www.kysak.sk/-uradna-tabula

uznesenie