Zasadnutie Obecného zastupiteľstva 13.12.2022

 07.12.2022

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kysaku, ktoré sa bude konať 13.12.2022  o  18:00  v zasadačke kultúrneho domu.

Program zastupiteľstva:

                                                                                                                                                      č.j.

1    Otvorenie zasadnutia a voľba návrhovej komisie, schválenie programu

2    Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Kysak na obdobie l. polroka 2023

3    Voľba členov komisie rozpočtovej, finančnej a správy majetku

4    Voľba členov komisie stavebnej, sociálnej a verejného poriadku

5    Voľba členov komisie vzdelávania, kultúry a športu

6    Dodatok č. 8 k VZN č. 4/2009 - o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v  základnej škole  a školskom zariadení, ktorých zriaďovateľom je obec Kysak

7    Dodatok č. 7 k smernici číslo 1/2011 o bližších podmienkach určovania a vyberania poplatkov za služby v obci Kysak

8    Rozpočtové opatrenie č. 7 obce Kysak na rok 2022

9    Rozpočet obce Kysak na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025

Prejednávané dokumenty vývesené: http://www.kysak.sk/-uradna-tabula

uznesenie