Zasadnutie Obecného zastupiteľstva 14.2.2023

 07.02.2023

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kysaku, ktoré sa bude konať  14.02.2023 o 18:00 v zasadačke kultúrneho domu.

Program zastupiteľstva:

1    Otvorenie zasadnutia a voľba návrhovej komisie, schválenie programu

2    Správa nezávislého audítora k priloženej konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2021 

3    Žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve obce                                                  

4    Žiadosť o podporu poskytovania sociálnych služieb v dennom stacionári                       

5    Príloha č. 2 k Zmluve o zverení majetku Obce Kysak do správy ZŠ Kysak

7    Schválenie príspevku vo verejnom záujme na zdravotnícke služby

8    Voľba člena do Komisie stavebnej, sociálnej a verejného poriadku 

9    Voľba členov komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov podľa zákona č. 357/2004       

10   Rozpočtové opatrenie č. 1 na rok 2023 

11   Rôzne

Prejednávané dokumenty vývesené: http://www.kysak.sk/-uradna-tabula

uznesenie